Чолобитна до короля Стефана Баторія від шляхти Брацлавського воєводства

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Документ оприлюднено у «Акты, относящиеся к истории Западной России» (АЗР), т. 3, СПб, 1848, стор. 187-188. Нижче подано ці дві сторінки видання, текст за АЗР та текст за Z dziejów Ukrainy. — К., 1912. — S. 77, з коментарями Валерія Шевчука.

Помилка створення мініатюри: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory

Error code: 127
АЗР, т. 3, СПб, 1848, стор. 187
Помилка створення мініатюри: /bin/bash: line 1: /usr/bin/convert: No such file or directory

Error code: 127
АЗР, т. 3, СПб, 1848, стор. 188

Текст за АЗР.

64. — 1576 Іюля 7 ЧЕЛОБИТНАЯ КОРОЛЮ СТЕФАНУ БРЯЦЛАВСКОЙ ШЛЯХТЫ о томъ, чтобы велѣно было королевскіе указы къ нимъ писать по Русски, а не на Польскомъ языкѣ.

Наяснѣйшій , милостивый королю , пане а пане нашъ милостивый ! Даны суть листы, черезъ дворянина вашей королевекой милости пана Оршевского, братьи нашой, найменшимъ слугамъ и подданнымъ вашой королевской милости, писмомъ Польскимъ писаные, позываючи ихъ передъ маестатъ вашей королевской милости нашого милостивого пана, Хотя жъ, наяснѣйшій милостивый королю, за постановленьемъ унѣи, листы съ канцлерыи вашой королевской милости не инакимъ, одно Рускимъ писмомъ маютъ быти выдаваны : мы теды, наяснѣйшій милостивый королю, ни въ чомъ не будлучи есмо о тые позваные братья наши спротивны воли и росказанью вашой королевской милости, вжо на тое росказанье вашой милости господарское ѣхати къ вашой королевской милости были готовы. Нижли, будучи есмо подъ тотъ часъ у великомъ затревоженью и небезпеченьствѣ отъ непріятеля отъ Татаръ , отъ себе есмо ихъ не пустили; а вшакожъ мы предься послали къ вашой королевской милости брата нашого, пана Яцковского, и покорными нашими прозбами вашой королевекой милости нашого милостивого пана просимо, абы ваша королевская милостъ, зъ милостивой ласки своей королевской, тыхъ братью нашу позваныхъ отъ року и отъ позвовъ вольными учинити и заховати росказати рачилъ : кгдыжъ , наяснѣйшій милостивый королю, то ся намъ дѣетъ надъ право и волъности наши , ижь листы съ канцлерыи вашой королевской милости до насъ писмомъ Польскимъ выдаваютъ. За што и впродъ вашой королевской милости нашого милостивого пана покорными нашими прозбами просимо, абы ваша королевская милостъ при привилею и свободахъ нашихъ насъ заховати, и до насъ листы съ канцлерыи вашой королевской милости Рускимъ писмомъ выдавати росказати рачилъ; а напотомъ. кгды хто въ чомъ виненъ зостанетъ, справоватися муситъ. А за тымъ найнизшые службы наши милостивой ласцѣ вашой королевской милости господарю нашому залецаемъ. Писанъ въ Браславли, мѣсяца Іюля 7 дня — « Найнизшые слуги и вѣрные подданные в. к м., вся шляхта рыцерство воеводства Браславского покорно низко чоломъ бьютъ».

Подлинникь писанъ современною скорописью. Внизу акта приложены 22 перстневыя гербовыя печати. На оборотѣ листа надпись : Наяснѣйшому милостивому королю, пану нашому милостивому, Стефану, зъ ласки Божой королю Польскому , великому князю Литовскому и Рускому, Прускому , Жомойтскому, Мазовецкому, Инфлянтскому, и тежъ княжати Седмигродскому, пану нашому милостивому.

Доставленъ въ Археографическую Коммиссіюг въ спискѢ, Варшавсікимъ корреспондентомъ, профессоромъ Мацѣевскимъ , изъ архива гг. Сенявскихь , находящагося въ Галиціи, вь округѣ Перемышлъскомъ.

«Акты, относящиеся к истории Западной России», т. 3, СПб, 1848, стор. 187-188.

Передрук:

Хрестоматія матеріалив з історії української літературної мови. Частна І. / Упорядкував П. Д. Тимошенко. К.: Радянська школа, 1961, стор. 75-76.

Текст за: Шевчук В. Козацька державаяк ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI_XVII ст.: У 2 кн. - Кн. 1. - К: Грамота, 2006, - с. 476-477.


ЧОЛОБИТНА ДО КОРОЛЯ СТЕФАНА БАТОРІЯ
ВІД ШЛЯХТИ БРАЦЛАВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА

II половина XVI ст.

Найяснійший милостивий королю,
пане а пане наш милостивий!

Дані суть листи через дворянина вашої королівської милості братії найменшим слугам і підданим вашої королівської милості, письмом польським писані, позиваючи їх перед маєстат вашої королівської милості, нашого милостивого пана. Хотя ж, найяснійший милостивий королю, за постановленням унії[1], листи з канцелярії вашої королівської милості не інаким, але руським письмом мають бути подавані; ми тоді, найясніший милостивий королю, ні в чом не будучи єсьмо о тії позванії братія наші спротивні волі й розказання вашої королівської милості, вже на тоє розказання вашої милості господарської їхати к вашій королівській милості були готові[2]. Ніжлі будучи єсьмо під тот час у великім затривоженню і небезпеченстві од неприятеля — од татар, од себе єсьмо їх не пустили; а всяко ж ми предся послали к вашої королівської милості брата нашого, пана Яцковського, і покірними нашими просьбами вашої королівської милості, нашого милостивого пана, просимо, аби ваша королівськая милість з милостивої ласки своєї королівської тих братії наших позваних од року[3] і од розмов вольними учинити і заховати розказати рачива; гди ж, найяснійший милостивий королю, то ся нам дієть над право і вольності наші, іжб листи з канцелярії вашої королівської милості письмом польським видавають. За що і впрод вашої королівської милості, нашого милостивого пана покірними нашими просьбами просимо, аби ваша королівська милість при привілею і свободах наших нас заховати і до нас листи з канцелярії вашої королівської милості руським письмом видавати розказати рачив; а напотім, гди в чом винен зостане, справоватися мусить. А за тим найнижчі служби наші милостивій ласці вашої королівської милості, господарю нашому залецаємв.

Писан у Браславлі, місяця іюля, 7 дня.

Найнижчі слуги і вірнії піддані вашої королівсь- 
кої милості, вся шляхта, рицарство воєводства

Браславського покірно низько чолом б'ють.      

а Розказати рачив — зволив наказати.
б їж — що.
в Віддаємо (польс).


ПРИМІТКИ

Пам'ятку подаємо в оригіналі, тільки перевівши на сучасний правопис (її написано розмовною українською мовою XVI ст., а не однією з книжних), за виданням: Z dziejów Ukrainy. — К., 1912. — S. 77.

  1. Мається на увазі Люблинська унія 1569 р
  2. Йдеться про послів до короля
  3. Йдеться про річні сеймикові зібрання