Червінська Л.Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
Червінська Л.Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови. Харків, Харківська державна бібліотека ім. Короленка, 1929-1939.
Файли зображень надав Ростислав Воронезький.
Dejvu файл з навігацією.
Передрук
Červins'ka L. F., Dykyj A.T. Pokažčyk z ukrajins'koji movy. Charkiv 1929-1930. Materialien zu einer ukrainistischen sprachwissenschaftlichen Bibliographie bis zum Jar 1929. Herausgegeben und eingeleitet von O. Horbatsch. München: Verlag Otto Sagner, 1985.


Передмова Олекси Горбача до мюнхенського перевидання 1985 року.

Книга, яка лежить перед Вами і яка є лише у двох бібліотеках США, — це хронологічно остання об’єктивна бібліографія лінгвістичної україністики перед остаточною перемогою ідеологізації Радянської України. У книзі вміщено публікації з СРСР та з-за кордону, які були відомі обом авторам, працівникам Центральної державної бібліотеки України в Харкові Л. Червінській та А. Дикому, й тоді ще доступні. Вона становить органічне продовження раніших історико-бібліографічних оглядів С. К. Буліча[1] (з доповненнями І. Огієнка[2]), а також В. Ягіча[3]. У 1930-х роках репресії проти провідних радянськоукраїнських науковців зрештою призвели до знищення їхніх праць у бібліотеках (у найкращому випадку їх передання до спецхранів в центральних наукових бібліотеках, які й сьогодні залишаються недоступними)[4]. Підстави внесення до Index librorum prohibitorum мали політичну природу: автор, його наукові погляди чи розглядувана тема не відповідали «генеральній лінії» чи були небажані. У таких спосіб зникли з наукового життя також обоє авторів цієї бібліографії; їхня праця по сьогодні перебуває лише в спецхрані, хоча деяких раніше табуйованих авторів було «реабілітовано» в 1950-х роках. Цю книгу не згадано в радянських славістичних[5] й україністичних[6] бібліографіях та історично-біобібліографічних[7] працях. Славіст, який цікавиться українською проблематикою (також і в загальнославістичному плані) часто постає розгубленим перед питанням: чи за проблему, що її він розробляє, вже хтось перед ним брався, і чи були інші спроби знайти розв’язок? Зумовлена позанауковими критеріями бібліографічна еклектика найраніших із вищезгаданих лінгвістичних бібліографій мало що може допомогти такому дослідникові (як і кожному студентові-славісту, який для найпростішої семінарської роботи повинен подати стан досліджень із питання). У цьому має допомогти передрук праці Червінської й Дикого. Наявні в книзі пропуски (як зазначено у вступі, автори мали намір усунути їх у планованому другому виданні, яке, однак, так і не було зреалізовано) можна пояснити ізоляцією державної бібліотеки Харкова від західноукраїнських та західних наукових центрів. Належиться тут подякувати всім тим, хто допоміг дістати мікрофільм цієї винятково рідкісної на Заході книги — насамперед п. Богдану Ясінському та проф. Д. М. Штогрину.

Олекса Горбач

Примітки


  1. Булич С. К. Очерк истории языкознания в России, т. 1 (XIII в. — 1825 г.), с приложением вместо вступления «Введения в изучения языка» Б. Дельбрюка // Записки Историко-филологического факультета Имп. Спетербургского университета, ч. 75, СПб 1904. – Пор. продовження Ин-т русс. яз. АН СССР: Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 год, в. 7: Украинский и белорусский языки, […], Москва 1958, с. 9–49, 125–299.
  2. Огієнко І. Огляд українського язикознавства // Записки Наукового товариства імени Шевченка, т. 79/1907, с. 52–93, т. 80/1907, с. 36–52, Львів.
  3. Ягич И. В. История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии, в. 1, СПб 1910, передрук Leipzig 1967.
  4. Шевельов Ю. Покоління двадцятих років в українському мовознавстві // Записки НТШ, т. 173, Праці історично-філософічної секції, с. 309–332, Париж–Чікаґо 1962.
  5. ИРЯ, Ислвд АН СССР: Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1918 по 1960 гг., ч. 1: 1918–1955, с. 227–270, ч. 2: 1956–1960, с. 325–376, Москва 1963. – ИРЯ, ФундБ-ка ОбщНаук: Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1961 по 1965 г., с дополнениями за предыдущие годы, Москва 1969, с. 282–324. – ИнаучИнф по ОН, ИРЯ: Славянское языкознание. Указатель литературы, изданной в СССР с 1966 по 1970 г., с дополнениями за предыдущие годы, с. 339–365, Москва 1973. – ИНИ по ОН, ИРЯ: Славянское языкознание. Указатель литературы, изданной в СССР с 1971 по 1975 г., с дополнениями за предыдущие годы. Славянские языки. […], с. 69–99, Москва 1981.
  6. Гольденберг Л. І., Королевич Н. Ф. Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918–1961 рр.), Київ 1963. – Королевич Н. Ф., Сарана Ф. К.: Слов’янська філологія на Україні (1958–1962 рр.), Київ 1963. – Королевич Н. Ф., Беляєва Л. В., Гольденберг Л. І., Сарана Ф. К.: Слов’янська філологія на Україні (1963–1967 рр.). Бібліографія, ч. 1: Мовознавство. […], Київ 1968. – ІМ АН УРСР: Дослідження з мовознавства в УРСР за 40 років, Київ 1957. – ІМ АН УРСР: Мовознавство на Україні за 50 років, Київ, 1967.
  7. Булахов М. Г.: Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь, т. 1/1976, т. 2/1977, т. 3/1978, Минск. – Горецький П. Й. Історія української лексикографії, Київ, 1963.


Переклад Василя Старка.