Сірополко С. Історія освіти в Україні

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. — Київ: Наук, думка, 2001. - 912 с. (djvu+OCR+Zmist)

Анотація

Книга належить до найкращих досягнень історіографічної спадщини українського народу. Це унікальне дослідження культурно-освітньої діяльності, яка провадилася впродовж століть на українських теренах.

Для істориків, вчителів, студентів, а також для всіх, кого цікавить історія освіти в Україні.

Зміст

ЗМІСТ

ОСВІТА В УКРАЇНІ ВІД ЧАСУ ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ ДО ПОЧАТКУ XX ст.

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ

ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ

I. ОСВІТА ДО ЧАСУ ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ

Освіта у стародавніх слов'ян. — Первісні письмена. — Оповідання ченця Храбра. — Кирилиця та глаголиця. — Хто їх склав і коли саме. — Яким шляхом набувалося знання писемності та чужих мов . 27

II. ОСВІТА ВІД 988 р. ДО УПАДКУ КИЄВА

Три погляди на стан освіти в Київській Русі. — Характеристичні риси стародавньої школи. — Шкільна дисципліна. — Предмети навчання. — «Книжное почитаніе». — Списування книг. — Прикраси в книгах та оправа книжок. — Улюблена література в Київській Русі. — Розвага для неписьменного люду. — Загальний рівень освіти Україии-Русі за часів київського періоду. — Вплив Візантії на українське життя 32

III. ОСВІТА ВІД УПАДКУ КИЄВА ДО ПОЛОВИНИ XVI ст.

Підупад культурного життя на Наддніпрянщині. — Вплив української культури на литовську. — Наслідки вчення українського шляхетства в польській школі. — Церковні школи для міщанства і селянства. — Мандрівні учителі. — Азбука-границя. — Часословець. — Метода читання. — Швайпольт Фіоль. — Франциск Скорина. — Загальна характеристика освітньої справи за час від 1240 р. до половини XVI ст 48

IV. ОСВІТНІЙ РУХ ВІД ПОЛОВИНИ XVI ДО ПОЛОВИНИ XVII ст.

Кальвінські школи. — Социніанство. — Католицькі школи. — Єзуїтські школи. — Замойська академія. — Острозька школа. — Львівська братська школа. — Дві течії в поглядах українського громадянства на освітню справу (Іван Вишенський та автор «Перестороги»). — Могилянська школа в Києві. — Внутрішнє життя братських шкіл. — Уніатські школи. — Оцінка впливу польської культури на українську. — Загальний рівень української культури на порозі другої половини XVII ст 56

V. ОСВІТА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА В ГАЛИЧИНІ ВІД ПОЛОВИНИ XVII ДО КІНЦЯ XVIII ст.

Домагання українського громадянства в освітній справі за Гадяць- ким договором 1658 р. — Василіянські школи. — Історія Успенської братської школи у Львові. — Піярські школи. — Єзуїтські школи. — Едукаційна комісія. — Стан шкільництва 1789 р 105

VI. ОСВІТА В ГЕТЬМАНЩИНІ ТА НА СЛОБОЖАНЩИНІ ВІД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ДО КІНЦЯ XVШ ст.

Могилянська Академія. — Внутрішнє життя Академії. — Учні та студенти. — Школярські братства. — Студентські сутички. — Будови Академії та її матеріальний стан. — Матеріальне і правне становище учителів. — Навчально-виховна справа в Академії. — Схоластичний напрямок Академії в оцінці українських учених. — Значення Академії як вищої школи і наукової установи України. — Частковий список вихованців Академії від другої пол. XVII до кінця XVIII ст. — Заснування архієрейської школи в Новгород-Сіверську та перенесення її до Чернігова. — Матеріальне і правне становище Чернігівського колегіуму та його управління. — Учні та учительство колегіуму. — Навчання й виховання в колегіумі. Значення Чернігівського колегіуму. — Харківський колегіум. — Історія заснування колегіуму та додаткових класів при ньому. — Учні колегіуму і додаткових класів. — Учителі колегіуму і додаткових класів. — Характеристика навчально- виховної справи колегіуму і додаткових класів. — Значення Харківського колегіуму. — Частковий список вихованців Харківського колегіуму. — Історія Переяславської семінарії. — Інші семінарії в Гетьманщині. — Співацька школа в Глухові. — Січова школа. — Малярська лаврська школа в Києві. — Парафіяльні школи за даними полкових книг. — Проекти відкриття університетів в Україні. — Освітні справи в наказах українським депутатам Комісії 1767 р. — Шкільна реформа за Катерини II. — Видавнича та книгарська справа. — Духовна та світська цензура. — Бібліотечна справа. — Шкільний і народний театр. — Загальна характеристика освітньої справи в Гетьманщині наприкінці XVIII ст 114

VII. ОСВІТА НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В XIX ст.

Утворення міністерства народної освіти в Росії. — Історія Харківського, Київського та Одеського університетів. — Гімназія вищих наук ім. кн. О. Безбородька в Ніжині та її дальша доля. — Волинський ліцей в Крем'янці. — Вищі жіночі школи. — Перетворення Київської Академії та Харківського і Чернігівського колегіумів у професійні школи духовного відомства. — Система середньошкільної освіти. — Діяльність М. Пірогова як куратора Київської шкільної округи. — Діяльність одного з наступників М. Пірогова на посту куратора Київської шкільної округи. — Освітня політика міністра гр. Д. Толстого та його наступників. — Хлоп'ячі гімназії. — Колегія Павла Ґалаґана в Києві. — Інститути для шляхетських дівчат. — Дівочі гімназії та єпархіяльні школи. — Народні школи. — Освітній план членів Ки- рило-Мефодіївського братства. — Повітові, парафіяльні та лянкас- терські школи. — Пансіони. — Домашнє виховання шляхетських дітей. — Освітній рух у pp. 1857—1862. — «Основа» як виразниця домагань українського громадянства в освітній справі. — Нездійснені мрії українського громадянства про рідну школу. — Статут про початкові народні школи. — Статут про земські установи. — Діяльність земств в освітній справі. — Професійна освіта. — Дошкільне вихо- вання. — Позашкільна освіта: українська книжкова продукція, книгарні, бібліотеки, народні читання, недільні школи, музеї, театр 232

VIII. ОСВІТА НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ВІД 1901 ДО 1920 р.

Загальне навчання. — Кількість земських шкіл з 1909/10 шк. р. Видатки земств на народну освіту в 1911 р. — Справа української мови в земствах, комітетах про потреби сільськогосподарської промисловості, Державній Думі, на Загальноземськім з'їзді 1911 р. та Всеросійськім з'їзді в справах народної освіти 1913—1914 р. — Правне становище народного учительства. — Підготовка учительства. Стан народного і середнього шкільництва перед революцією 1917 р. — Вищі школи та боротьба в них за українські кафедри. — Стан професійної освіти перед революцією 1917 р. — Позашкільна освіта. — Скасування таємного закону 1876 р. — Видання Євангелія українською мовою та повного «Кобзаря» Т. Шевченка. — «Просвіта». — Обіжник П. Сто- липіна з дня 20 січня 1910 р. — Освіта за української Центральної Ради. — Освіта за Гетьманату. — Освіта за Директорії. — Освіта за час большовицької і денікінської окупації 426

IX. ОСВІТА В ГАЛИЧИНІ

1. Освіта в Галичині від 1772 до 1848 рр 497

Дієцезіальні школи. — Віденське «Barbareum». — «Studium ruthe- num». — Львівська генеральна духовна семінарія. — Стан народного шкільництва 1772 р. — Реформа шкільництва 1774 р. — Шкільний статут 1787 р. — Цісарський рескрипт з дня 18 червня 1813 р. — Боротьба перемиського єпископа Михайла Левицького за українську мову в школі. — Нормальні школи. — Головні школи. — Тривіальні школи. — Парафіяльні школи. — Підготова учительства та його матеріальне становище. — Підручники. — Середнє шкільництво. — Львівський університет. — Перемиське просвітнє товариство. — Театральні вистави. — Видавнича справа. Друкарні. — Цензура. — Преса в Галичині.

2. Освіта в Галичині від 1848 до 1920 рр 524

Справа української мови і шкільництва на Соборі сотки учених в днях 19—26 жовтня 1848 р. — Азбучна війна. — Закони про Крайову шкільну раду та викладову мову в народних і середніх школах. — Руське педагогічне товариство. — Огляд діяльності головних, тривіальних і парафіяльних шкіл. — Підготова народного учительства. — Матеріальне і правне становище народного учительства. — Учительські організації. — Українська мова в середніх школах на основі закону з дня 22 червня 1867 р. — Боротьба за українську середню школу. — Діяльність Українського Крайового шкільного союзу на полі приватного середнього шкільництва. — Підготова середньо- шкільного учительства та його матеріальне і правне становище. — Товариство «Учительська Громада». — Внутрішнє життя середньої школи. — Гімназіальні гуртки. — Львівська греко-католицька семінарія. — Боротьба за український університет у Львові. — Сецесія українського студентства в грудні 1901 р. — Криваві іматрикуляції. — Оголошення польською окупаційною владою Львівського університету за польський університет ім. короля Яна Казимира. — Студентські організації. — Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. — Товариство українських наукових викладів ім. П. Могили. — Професійна освіта. — Дошкільне виховання. — Галицько-руська матиця. — Інституція «Народній Дім». — Товариство «Просвіта» у Львові та його діяльність. — «Общество им. Качковскаго». — Видавнича справа. — Українська преса. — Цензура. — Українські друкарні, книгарні і музеї. — Український театр.

X. ІСТОРІЯ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ

Монастирські школи і дяківки. — Тривіальні школи. — Чернівська клерикальна школа. — Православний культурний фонд. — Боротьба латинської і православної консисторії за контроль над православними школами. — Крайовий шкільний закон з дня 29 травня 1868 р. — Діяльність Юрія Федьковича як інспектора шкіл Вижницького повіту. — Діяльність Ом. Поповича на полі українського шкільництва. Підготовка учительства. — Шкільництво після світової війни. — Середнє шкільництво. — Українські кафедри в Чернівськім університеті. — Культурно-освітні організації. — Діяльність проф. С. Смаль- Стоцького на культурно-освітнім полі. «Руська Бесіда» і «Руський Дім Народній». — Книжкова продукція. — Українська преса. — Читальні і бібліотеки. — Український театр 608

XI. ІСТОРІЯ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ

Українська колонізація за Карпатами. — Монастирські школи. — Церковні школи. — Дяківки. — Мукачівська духовна семінарія. — Діяльність єпископів Осипа де-Камеліса, Мануїла Ольшанського та Андрія Бачинського на полі народного шкільництва. — Закарпато- руські учені. — Мадярський шкільний закон 1868 р. та шкільний язиковий закон 1879 р. — «Апоніів» закон 1907 р. — Шкільництво на Підкарпатській Русі в pp. 1919—1920. — Видавнича і друкарська справа. — Культурно-освітні організації та їхня діяльність на полі позашкільної освіти 626

НАРОДНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ПІД ЧАС СОВЄТСЬКОЇ ЗАЙМАНЩИНИ

ПЕРЕДМОВА

І. СИСТЕМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Система освіти за проектом Г. Гринька. — Система освіти за проектом Я. Ряппа. — Дальші зміни в системі освіти. — Особливости освітньої системи України в порівнянні з освітньою системою Сов. Росії. — Уніфікація цих двох систем 651

II. ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Дитячий будинок як «маяк» соціяльного виховання. — Д П У. в ролі опікуна безпритульних дітей. — Кількісний зріст установ дошкільного виховання на час 1932 р. та за пляном наступної пятирічки. — Завдання дошкільного виховання та еволюція методики дошкільного виховання. — Політехнізація в дошкільному вихованні. — Боротьба з казкою як матеріялом дитячого читання 659

III. ТРУДОВА ШКОЛА НА ШЛЯХУ ДОСЯГНЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Трудова школа як основний тип школи соціяльного виховання. — Закон про загальне обовязкове навчання. — Зріст числа трудових шкіл та учнів у цих школах. — Розподіл шкіл за викладовою мовою. — Розподіл учнів за національністю, статтю та соціяльним станом. — Реорганізація семирічних шкіл. — Нульові Групи. — Школи селянської молоді. — Чи трудова школа дійсно є обовязковою й безплатною та в якій мірі здійснено обовязкове загальне навчання. 668

IV. ПРИМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ ШКІЛ ТА ЇХ УРЯДЖЕННЯ

Стан шкільних приміщень. — Шкільне будівництво. — Паливо. — Забезпечення учнів харчуванням, взуттям та одягом. — Забезпечення шкіл майстернями, наочним приладдям, підручниками та зшитками. 677

V. ВНУТРІШНЄ ЖИТТЯ ТРУДОВОЇ ШКОЛИ

Шкільний рік. — Завдання трудової школи. — Керування Народньо- го Комісаріяту Освіти трудовою школою за добу воєнного комунізму та НЕП'у- — Політехнізм у трудовій школі. — Комуністичне виховання. — Антирелігійне виховання. — Школа на службі колективізації сільського господарства. — Військове виховання в трудовій школі. — Новий навчальний плян. — Клюбна та гурткова праця в школі. — Комуністичний дитячий рух. — Бюджет часу учнів. — Успішність навчання. — Дисципліна в школі. — Соціялістичне змагання. — І-ша трудова школа ім. Т. Шевченка в Києві 683

VI. ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА

Засади професійної школи. — Зріст числа професійних шкіл. — Розподіл їх за викладовою мовою. — Шкільні приміщення та їх урядження. — Розподіл професійних шкіл за кількістю років навчання. — Розподіл учнів за статтю, віком, національністю, соціяльним станом та партійністю. — Шкільний рік. — Успішність професійної школи. — Як в дійсності виправдуються засади професійної школи. 709

VII. РОБІТНИЧА ТА ПАРТІЙНА ОСВІТА

Школа фабрично-заводського учеництва. — Робітничі факультети. — Розподіл цих шкіл за викладовою мовою та кількістю років навчання. — Розподіл учнів у цих школах за статтю, віком, національністю, соціяльним станом та партійністю. — Успішність шкіл робітничої освіти. — Школи комуністичної освіти. — Радянські партійні школи. — Всеукраїнський Інститут Комуністичної Освіти в Харкові. 722

VIII. ВИЩІ ШКОЛИ

Типи вищої школи за шкільною системою 1920 р. — Завдання інститутів і технікумів. — Зріст числа інститутів і технікумів. — Фактичний приріст вищих шкіл в Україні за час большевицької влади. — Розподіл інститутів і технікумів за викладовою мовою та кількістю років навчання. — Приміщення вищих шкіл та їх урядження. — Порядок прийому до вищої школи. — «Чистка» студентів. — Зріст числа студентів та розподіл їх за статтю, віком, національністю, соціяльним станом і партійністю. — Матеріяльне положення студентства. — Академічна свобода вищої школи. — Методи навчання у вищій школі. — Облік знань студентів. — Успішність вищої школи. — На порозі відновлення університетів. 737

IX. ПЕДАҐОҐІЧНА ОСВІТА Й УЧИТЕЛЬСТВО

Підготова учительства в технікумах і інститутах. — Педагогічний персонал та розподіл його за статтю, віком, національністю, стажем та партійністю. — Правне та матеріяльне положення учительства 768

X. НАУКА ТА НАУКОВІ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ

Науково-дослідчі установи та організації. — Зріст числа наукових співробітників. — Поняття науки в Україні. — Єдиний метод наукового дослідження. — Всеукраїнська Академія Наук у Києві. — Деякі риси з її життя та діяльности 788

XI. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА

Завдання політосвіти. — Ліквідація неписьменности. — Пропаганда антирелігійности та колективізації. — Динаміка політосвітніх установ. — Політосвітні робітники та розподіл їх за національністю і партійністю. — Оцінка політосвіти 812

XII. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

Всенародня Бібліотека України. — Державні бібліотеки. — Український Науковий Інститут Книгознавства. — Бібліографічна Комісія ВУАН. — Наукові бібліотеки. — Дитячі бібліотеки. — Політосвітні бібліотеки. — Бібліотечна мережа. — Книжковий фонд. — Анкета про читачівські інтереси. — Бібліотекарі та їх розподіл за національністю та партійністю. — Підготова бібліотекарів. — Загальна оцінка бібліотечної справи 823

XIII. ПРОДУКЦІЯ КНИЖОК ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ

Реєстрація книжкової продукції. — Українська Книжкова Палата. — Етапи видавничої справи. — Зріст книжкової продукції. — Розподіл її за змістом. — Забезпечення книжкової продукції папером та друкарським урядженням. — Поліграфічне мистецтво. — Система поширення книжок. — Книготорговельна мережа 838

XIV. ПРЕСА В УКРАЇНІ

Зріст пресової продукції. — Низова преса. — Несвоєчасність виходу журналів. — Постанова Комітету в справах друку з дня 17 грудня 1932 р. — Преса за плином другої пятирічки 849

XV. УКРАЇНІЗАЦІЯ УСТАНОВ НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ

Національний рух в Україні 1917 р. — Етапи в національній політиці большевицької влади. — Українізація установ соціяльного виховання, професійної та політичної освіти 856

XVI. БЮДЖЕТ НАРОДНЬОЇ ОСВІТИ

Зріст бюджету народньої освіти. — Джерела прибутків і статті видатків на школи соціяльного виховання та професійної освіти. — Місцевий бюджет — база народньої освіти 868

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ДОПОВНЕННЯ

СПИСОК ТАБЛИЦЬ ДО II ЧАСТИНИ КНИГИ

СЛОВНИЧОК МАЛОВЖИВАНИХ СЛІВ

ПОКАЖЧИК ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ