Про заходи 1978

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
404 526

ПРО ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ЦК КПРС ВІД 31 СЕРПНЯ 1978 Р. «ПРО ДАЛЬШЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИВЧЕННЯ І ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ В СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІКАХ» [1]

(тт Щербицький, Маланчук, Федорчук, Ватченко, Борисенко, Погребняк П., Герасимов, Рудич)

У постанові ЦК КПРС відзначається, що в результаті послідовного здійснення ленінської національної політики йде плодотворний процес розвитку культури, науки, народної освіти в усіх союзних і автономних республіках, який є виявом міцніючої братерської дружби всіх націй і народностей нашої країни. 527


Враховуючи, що оволодіння трудящими поряд з рідною також російською мовою має важливе загальнодержавне значення, служить дальшому зміцненню соціально-політичної єдності радянського суспільства, в республіці постійно проводиться робота по вдосконаленню вивчення і викладання російської мови в школах, профтехучилищах, технікумах і вузах. Планомірно здійснюється підготовка і перепідготовка викладацьких і наукових кадрів з російської мови, подається допомога в цьому братнім союзним республікам. Починаючи з 1976 року видається науково-методичний журнал «Русский язык и литература в школах УССР», проводяться республіканські науково- практичні конференції.

Мережа учбових закладів, що склалася, повністю забезпечує відповідно до Конституції СРСР і Конституції УРСР можливість всім громадянам республіки і їх дітям навчатися рідною мовою. При цьому учнівська молодь добровільно, з великим бажанням вивчає російську мову, яка стала важливим засобом міжнаціонального спілкування.

Центральний Комітет Компартії України постановляє:

1. Заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках» затвердити (додаються).

2. Обкомам, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам. Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Укрпрофраді, ЦК ЛКСМУ, Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Держкомітету УРСР по профтехосвіті, відповідним міністерствам і відомствам республіки забезпечити безумовне виконання заходів, спрямованих на дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови — мови дружби і братерства народів СРСР, яка має важливе соціально-політичне й інтернаціональне значення, сприяє успішному розв’язанню завдань комуністичного будівництва.

3. Про хід виконання цієї постанови доповісти ЦК Компартії України в жовтні 1980 року


Додаток             

до пункту 3, прот. 2. № 85

Цілком таємно      

ЗАХОДИ

по організації виконання постанови ЦК КПРС від 31 серпня 1978 р. «Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках»

1. Спрямувати діяльність учбових закладів республіки на дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови, оволодіння 405 якою має важливе соціально-політичне й інтернаціональне значення, сприяє успішному 528 розв’язанню завдань комуністичного будівництва.

Обговорити завдання по поліпшенню постановки і узагальненню кращого досвіду викладання російської мови в школах, профтехучилищах, технікумах, педагогічних інститутах і університетах на січневих (1979 р.) учительських конференціях, нарадах викладачів, партійних зборах і засіданнях рад учбових закладів.

Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Держпрофосвіта УРСР, обкоми, міськкоми і райкоми Компартії України, облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми

2. Активізувати пропаганду російської мови і літератури серед населення республіки, зокрема в ході підготовки і проведення святкування 325-річчя возз'єднання України з Росією. Ширше практикувати читання лекцій і проведення бесід по радіо і телебаченню про російську мову як засіб міжнаціонального спілкування, мову дружби і братерства народів СРСР. Розширити мережу курсів і гуртків по вивченню російської мови, організовувати зустрічі молоді різних національностей, читацькі конференції.

Обкоми, міськкоми, райкоми Компартії України, Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Мінкультури УРСР, Держпрофосвіта УРСР, Держкомвидав УРСР, Держтелерадіо УРСР, АН УРСР, Укрпрофрада, ЦК ЛКСМУ. товариство «Знання» УРСР, редакції газет і журналів

3. Повністю забезпечити загальноосвітні школи, особливо сільські, а також технікуми, профтехучилища і вузи висококваліфікованими викладачами російської мови і літератури.

Підготувати і в березні 1979 р. подати Раді Міністрів УРСР розрахунки по забезпеченню додаткової потреби учбових закладів республіки в кадрах викладачів російської мови і літератури. При розробці проектів державних планів економічного і соціального розвитку Української PCP на 1980 і наступні роки передбачити розширення підготовки цих спеціалістів в університетах і педінститутах республіки відповідно до потреби.

Держплан УРСР, Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Держпрофосвіта УРСР, міністерства і відомства УРСР, у віданні яких є учбові заклади, облвиконкоми.

4. Розглянути до І березня 1979 р. питання про уточнення сітки годин в навчальних планах загальноосвітніх шкіл і профтехучилищ республіки з метою поліпшення вивчення російської мови. Передбачити введення в учбових закладах поглибленого вивчення російської мови.

У 1979—1983 pp. провести роботу подальшому вдосконаленню діючих програм і підручників з російської мови і літератури для учбових закладів з національною мовою навчання.

Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, Держпрофосвіта УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР. 529


5. Враховуючи численні побажання громадян республіки про вивчення російської мови дітьми дошкільного віку, розробити до 1980 р. примірний зміст, методичні рекомендації, учбово-наочні посібники для занять з російської мови в дошкільних закладах і підготовчих класах шкіл з національною мовою навчання.

В загальноосвітніх школах з українською мовою навчання розпочати в 1980—1981 навчальному році вивчення російської мови з перших класів.

Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, АН УРСР, Держкомвидав УРСР. 406

6. До 1 червня 1979 р. розробити і внести на розгляд Ради Міністрів УРСР пропозиції про поступове поширення на 1—3 класи всіх шкіл і 4—10 класи міських шкіл, які ведуть навчання національними мовами, дію пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1966 р. № 874 про поділ класів з числом учнів понад 25 чоловік на дві підгрупи для вивчення російської мови.

Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, Мінфін УРСР.

7. З метою дальшого поліпшення підготовки вчителів російської мови і літератури розробити і до 1980 р. ввести в педагогічних інститутах і училищах республіки нові навчальні плани. Для поліпшення викладання російської мови здійснити в установленому порядку в педагогічних інститутах і педучилищах поділ навчальних груп на підгрупи.

До 15 травня 1979 р. розробити перспективний план видання підручників, навчальних і довідкових посібників для студентів і учнів педагогічних учбових закладів і університетів республіки.

Більше поширювати досвід співробітництва вищих учбових закладів України з відповідними вузами РРФСР та інших братніх республік по комуністичному вихованню студентської молоді, організації викладання спеціальних дисциплін російською мовою, створення необхідних умов для поглибленого вивчення російської мови.

Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР, АН УРСР Держкомвндав УРСР, міністерства і відомства, у віданні яких е вищі учбові заклади.

8. Здійснити конкретні заходи по зміцненню кафедр російської мови вищих учбових закладів республіки кваліфікованими науково-викладацькими кадрами. Створити при Донецькому, Київському, Львівському, Одеському університетах і Ворошиловградському, Запорізькому, Київському педінститутах республіки опорні кафедри російської мови Розробити до 1 січня 1979 р. пропозиції по розширенню підготовки аспірантів з російської мови і літератури, методик викладання цих предметів.

Мінвуз УРСР, Міносвіти УРСР, АН УРСР, Держплан УРСР. 530


9. Зміцнити інститути вдосконалення вчителів і методичні кабінети районних і міських відділів народної освіти кваліфікованими методистами з російської мови. Розширити, починаючи з 1980 p., при педінститутах і університетах республіки мережу факультетів і курсів підвищення кваліфікації викладачів російської мови середніх спеціальних і вищих учбових закладів у відповідності з потребою. Переглянути учбові плани і програми.

Міносвіти УРСР, Мінвуз УРСР. Держпрофосвіта УРСР, Держплан УРСР.

10. Забезпечити якісне навчання молоді і стажування студентів старших курсів за направленнями союзних республік в університетах і педагогічних інститутах Української PCP за спеціальністю «Російська мова і література».

У зв’язку з розширенням підготовки вчителів російської мови і літератури, проведення стажування старшокурсників, а також організацією нових факультетів підвищення кваліфікації вчителів при педінститутах і університетах Держплану УРСР передбачити в проекті плану економічного і соціального розвитку Української PCP на 1980 рік і в проекті п’ятирічного плану на 1981 —1985 роки заходи по будівництву гуртожитків, їдалень та інших об’єктів.

Держплан УРСР, Міносвіти УРСР. Мінвуз УРСР 407

11. .Здійснити заходи, спрямовані на дальше розширення наукових досліджень, які б узагальнювали практику, нагромаджений досвід. Розробити до 1 червня 1979 р, перспективний план наукових досліджень і проведення науково-практичних конференцій в республіці. Організувати випуск республіканського міжвідомчого збірника «Русское языкознание».

Створити в Науково-дослідному інституті педагогіки УРСР сектор методики російської мови і сектор методики російської літератури.

У встановленому порядку вирішити питання про збільшення, починаючи з 1981 p., періодичності видання науково-методичного жур налу «Русский язык и литература в школах УССР» з 6 до 12 номерів на рік.

АН УРСР, Мінвуз УРСР, Міносвіти УРСР, Держплан УРСР, Держкомвидав УРСР, Держпрофосвіта УРСР.

12. Вжити заходів до поліпшення змісту, підвищення ідейно-теоретичного і наукового рівня учбової, художньої, методичної і довідкової літератури для викладачів російської мови і учнів. Збільшити тиражі відповідних видань. Розширити випуск літератури російською мовою для дітей дошкільного віку.

Створити в 1979 році редакцію російської мови і літератури у видавництві «Радянська школа».

Підготувати і видати в 1980—1985 pp. передплатну бібліотеку вчителя російської мови і літератури шкіл і профтехучилищ УРСР, серії книг з досвіду 531 роботи вчителів, словники і книги для читання російською мовою для учнів шкіл з українською, молдавською, угорською і польською мовами навчання. Вжити заходів до значного поповнення шкільних та інших бібліотек художньою, суспільно-політичною, науково- популярною і методичною літературою російською мовою.


ЦДАГОУ — Ф. №1,— Оп. № 10,— Спр. 3146,- Арк. 7—8.

Передруки

1) Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів, 1995 - с. 404-407.
2) Лизанчук В. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні. Львів, 2004 - с. 526-530.

  1. Номери сторінок (грубий шрифт зеленого кольору) подано за Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995, а номери сторінок(грубий шрифт червоного кольору) подано за Лизанчук В. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні. Львів, 2004 - с. 526-530.