Постанова ЦК КПУ і Ради міністрів УРСР від 10 червня 1983 р.

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук
407 553

Додаток                   

до пункту І-г, прот. П № 70   

Не для преси                


ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ PCP [1]

від 10 червня 1983 року

Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. № 473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік».

Центральний комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 травня 1983 р. № 473 відзначають, що в результаті неухильного здійснення ленінської національної політики досягнуто великого економічного і соціального прогресу всіх союзних і автономних республік, автономних областей і округів нашої країни. Відбуваються інтернаціоналізація всіх сторін суспільного 554 життя, взаємозбагачення і розквіт національних культур. Набули широкого простору для всебічного і рівноправного розвитку рідна мова і література всіх націй і народностей СРСР, у тому числі і тих, які не мали раніше писемності. Всім громадянам реально забезпечено право навчатися рідною та іншими мовами народів СРСР.

У сучасних умовах, коли економіка країни перетворилася в єдиний народногосподарський комплекс, виникла нова історична спільність 408 радянський народ, зростає значення російської мови, добровільно прийнятої радянськими людьми як засіб міжнаціонального спілкування. Вільне володіння російською мовою поряд з рідною стає об'єктивною необхідністю і потребою кожного громадянина, служить дальшому зближенню всіх націй і народностей, зміцненню дружби народів СРСР, їх прилученню до духовних цінностей вітчизняної і світової культури, досягнень науково-технічного прогресу, зміцненню обороноздатності країни.

Разом з тим, як відзначено в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, ще багато випускників середніх навчальних закладів, особливо в сільській місцевості, слабо володіють російською мовою, в зв'язку з чим зазнають утруднень у міжнаціональному особистому спілкуванні, виробничій і громадсько-політичній діяльності, а також у проходженні військової служби.

Однією з причин такого становища залишається незадовільна забезпеченість викладачами російської мови загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, де ведеться навчання не російською мовою. Деяка частина вчителів, особливо початкових класів, не має достатньої підготовки з російської мови і методики її викладання. Наявні форми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів не розв’язують належною мірою цього завдання. В навчальних закладах не вистачає якісних підручників з цього предмета, методичних посібників, словників, художньої літератури російською мовою. Час, що відводиться в учбових планах, є недостатнім для глибокого вивчення російської мови. Слабо використовуються з цією метою засоби масової інформації. Не всі органи народної освіти приділяють належну увагу поліпшенню якості викладання російської мови.

Окремі недоліки у вивченні російської мови, зазначені в постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, мають місце і в нашій республіці.

На виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. № 473 Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української PCP постановляють:

1. Обкомам, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам, Київському, Севастопольському міськвиконкомам, Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті здійснити 555 додаткові заходи до підвищення ефективності вивчення російської мови в навчальних закладах з неросійською мовою навчання, маючи на увазі, що знання російської мови поряд з рідною є важливою умовою підвищення трудової і громадсько-політичної активності радянських людей, успішного виконання почесного конституційного обов’язку — служби в лавах Збройних Сил СРСР. Добиватися, щоб вільне володіння російською мовою стало нормою для молоді, яка закінчує середні навчальні заклади, громадянським обов’язком кожної молодої людини.

2. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Міністерству фінансів УРСР розробити і здійснити конкретні заходи по розширенню і поліпшенню якості підготовки вчителів російської мови і літератури в педагогічних навчальних закладах і університетах. Передбачити в проектах планів на період до 1990 року підготовку вчителів російської мови і літератури з врахуванням повного задоволення потреби в них навчальних закладів республіки всіх типів.

Встановити на 1984—1990 роки завдання по підготовці вчителів російської мови і літератури з числа осіб корінної національності союзних республік у педагогічних інститутах Української PCP… 409

Починаючи з 1984 року на факультетах російської мови і літератури педагогічних інститутів Української PCP, що здійснюють підготовку вчителів для союзних республік відповідно до цієї постанови, при визначенні чисельності професорсько-викладацького складу виходити з розрахунку один викладач на вісім студентів і стажистів.

Міністерству освіти УРСР, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР і облвиконкомам здійснити в 1984—1986 роках за рахунок державних капітальних вкладень будівництво учбово-лабораторних корпусів і гуртожитків для розміщення студентів і стажистів факультетів російської мови і літератури педагогічних інститутів...

3. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністерству освіти УРСР з метою підвищення якості підготовки учительських кадрів усіх спеціальностей з російської мови в педагогічних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах з українською мовою навчання в установленому порядку:

внести зміни до учбових планів відповідних навчальних закладів, маючи на увазі збільшити час на вивчення російської мови, дозволивши використовувати з цією метою час, що відводиться на вивчення учбових дисциплін (за вибором) і на медичну підготовку, а в необхідних випадках — частину часу, що відводиться на вивчення іноземної мови; 556

організувати в педагогічних інститутах підготовку для шкіл з неросійською мовою навчання вчителів початкових класів, учителів іноземної мови з додатковою спеціальністю «Російська мова і література в національній школі»;

ввести в 1985—1987 роках випускні іспити з російської мови в педагогічних училищах та інститутах, а також на педагогічних спеціальностях в університетах.

Для осіб, які бажають удосконалювати свої знання з російської мови, організувати на базі університетів і педагогічних інститутів річні вечірні курси.

4. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно- технічній освіті:

організувати підвищення кваліфікації вчителів початкових класів і вчителів російської мови навчальних закладів з українською, угорською, молдавською, польською мовами навчання на двомісячних курсах в інститутах удосконалення вчителів, на факультетах педагогічних інститутів і університетів; установити періодичність курсової перепідготовки згаданих спеціалістів один раз на три роки. Міністерству фінансів УРСР передбачати виділення необхідних асигнувань на ці цілі;

забезпечити підвищення кваліфікації вчителів за заявками союзних республік в інститутах удосконалення вчителів і вищих навчальних закладах Української PCP.

Дозволити Міністерству освіти УРСР відкрити з 1 січня 1984 р. в Центральному інституті удосконалення вчителів кафедру російської мови та літератури. На працівників згаданої кафедри поширюються умови оплати праці, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 5 червня 1957 р. № 660 (постанова Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1957 р. № 872).

Облвиконкомам, Київському міськвиконкому, Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерству житлового будівництва УРСР, Головкиївміськбуду забезпечити в 1985—1988 роках будівництво і введення в дію за рахунок державних 410 капітальних вкладень учбових корпусів і гуртожитків для слухачів інститутів удосконалення вчителів...

5. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно- технічній освіті, Академії наук УРСР:

здійснити заходи по впровадженню ефективних методів викладання російської мови в навчальних закладах всіх типів, звернувши при цьому особливу увагу на посилення роботи по прищепленню учням навиків вільного володіння розмовною російською мовою; 557

збільшити час на вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та в інших середніх навчальних закладах з неросійською мовою навчання; передавати на ці цілі у міру необхідності частково або повністю години, що призначені для вивчення іноземної мови; при вивченні російської мови і літератури дозволити поділ усіх класів і груп з кількістю учнів більш як 25 чоловік на дві підгрупи;

ширше використовувати досвід по створенню загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням російської мови, середніх навчальних закладів з навчанням в них рідною і російською мовами; ввести в технічних училищах вивчення російської мови в групах з українською мовою навчання;

вдосконалювати мережу загальноосвітніх шкіл з російською мовою навчання з метою повного задоволення потреби всіх осіб, які бажають навчатися в них, і навчання дітей російської мови у старших групах дитячих дошкільних закладів і в підготовчих класах загальноосвіт­ніх шкіл;

розширити науково-дослідну роботу по вивченню російської мови, як засобу міжнаціонального спілкування, її зв’язку з рідними мовами народів СРСР, вдосконалювати систему підготовки науково-педагогічних кадрів з російської мови.

6. Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті, Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі затвердити на 1984—1990 роки план підготовки і видання для учнів, студентів і викладачів навчальних закладів з неросійською мовою навчання типових комплектів підручників, ілюстрованих учбових посібників, методичної літератури з російської мови, словників, а також художньої літератури російською мовою з урахуванням повного забезпечення ними потреб згаданих навчальних закладів республіки.

Державному комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі створити у видавництві «Радянська школа» на базі редакції російської мови і літератури редакцію російської мови і редакцію російської літератури у межах загальної чисельності працівників видавництв і фонду заробітної плати на їх утримання.

У встановленому порядку внести пропозиції про перетворення журналу «Русский язык и литература в школах УССР» в журнал «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР» і збільшення періодичності його виходу з 6 до 12 номерів на рік.

Державному комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню організувати для учнів і студентів цикли навчальних і суспільно-політичних передач з російської мови по республіканському, місцевому радіо і телебаченню, а також вдосконалювати спеціальні передачі для тих, хто вивчає російську мову. 558

Державному комітету УРСР по кінематографії разом з Міністерством освіти УРСР збільшити випуск учбових кінофільмів з російської мови і літератури. 411

7. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті завершити в 1983— 1985 роках в усіх навчальних закладах, де викладання ведеться не російською мовою, організацію кабінетів російської мови і літератури, оснащення їх лінгафонною апаратурою та іншими технічними засобами, а також учбово-наочними посібниками; здійснити заходи по ефективному використанню цих засобів в навчально-виховному процесі.

Держплану УРСР і Міністерству фінансів УРСР передбачити в проектах державних бюджетів УРСР виділення на ці цілі необхідних асигнувань.

Держбуду УРСР передбачити за погодженням з Міністерством освіти УРСР і Державним комітетом УРСР по професійно-технічній освіті в типових проектах початкових, восьмирічних, середніх загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів кабінети російської мови і літератури з урахуванням поділу класів на підгрупи.

8. Таємно.

9. Довести до відома Держплану УРСР, Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства освіти УРСР, Державного комітету УРСР по професійно-технічній освіті, Міністерства фінансів УРСР, обкомів, Київського міськкому Компартії України, облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР постановою від 26 травня № 473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік»;

1) Запропонували Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, Міністерству освіти СРСР: надати право випускникам сільських загальноосвітніх шкіл, які виявили бажання одержати спеціальність вчителя російської мови, поступати на підготовчі відділення педагогічних інститутів і університетів без наявності у них виробничого стажу;

встановити порядок направлення і пільгового прийому випускників восьмирічних і середніх шкіл до педагогічних навчальних закладів за рекомендаціями педагогічних рад і органів народної освіти.

2) Поширили на студентів, які навчаються в педагогічних інститутах і університетах за спеціальністю «Російська мова і література в національній школі», стипендіальне забезпечення, встановлене постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 18 жовтня 1971 р. № 755 (постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1971 р. № 552) для студентів юридичних інститутів. 559

3) Ввели для осіб, які поступають до аспірантури, вступний екзамен з російської мови і літератури, а також складання надалі екзамену з даного предмета в межах кандидатського мінімуму.

4) Постановили збільшити з 1984 року на 15 процентів ставки заробітної плати вчителів підготовчих і І —III класів, які ведуть заняття з російської мови, вчителів російської мови і літератури IV—X (XI) класів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, вчителів російської мови і літератури всіх типів і найменувань професійних і середніх спеціальних навчальних закладів з неросійською мовою навчання, розташованих в сільській місцевості і в селищах міського типу.

10. Обкомам, Київському міськкому Компартії України, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам. Міністерству освіти УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Державному комітету УРСР по професійно-технічній освіті про хід 412 виконання цієї постанови доповісти ЦК Компартії України і Раді Міністрів Української PCP у січні 1984—1985 років.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів УРСР висловлюють тверду впевненість у тому, що партійні, радянські, комсомольські органи і органи народної освіти, педагогічні колективи навчальних закладів республіки постійно проявлятимуть безустанну турботу і увагу до задоволення потреб молоді, яка навчається, в оволодінні російською мовою — мовою міжнаціонального спілкування дружби і братерства народів, могутнім засобом дальшого розвитку і зміцнення матеріального і духовного потенціалу радянського народу.

СЕКРЕТАР ЦЕНТРАЛЬНОГО                              ГОЛОВА РАДИ
КОМІТЕТУ КОМПАРТІЇ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ . УКРАЇНСЬКОЇ PCP
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ О. ЛЯШКО
Вірно: зав. протокольним сектором загального
                  відділу ЦК Компартії України                            В. Яницький

ЦДАГОУ.— Ф № 1—Оп. № 10,—Спр. 3146,—Арк. 28—31.

Передруки

1) Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів, 1995 - с. 407-412.
2) Лизанчук В. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні. Львів, 2004 - с. 553-559.

  1. Номери сторінок (грубий шрифт зеленого кольору) подано за Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995, а номери сторінок(грубий шрифт червоного кольору) подано за Лизанчук В. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні. Львів, 2004 - с. 526-530.