Постанова ВУЦВК та РНК УСРР про мову зносин органів влади і діловодства…

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

ПОСТАНОВА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ І РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР ПРО МОВУ ЗНОСИН ОРГАНІВ ВЛАДИ І ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ, УТВОРЕНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

Листопад 1925 р.

Розвиваючи постанову ВУЦВК і РНК УСРР від 1 серпня 1923 р. «Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» і від ЗО квітня 1925 р. «Про заходи термінового переведення повної українізації радянського апарату»,— Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народних Комісарів УСРР постановили затвердити нижченаведену тимчасову інструкцію про мову зносин органів влади і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою.

Тимчасова інструкція про мову зносин влади і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою

 1. В адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, загальні збори виборців до Рад (сільські, селищні й міські), районові з’їзди Рад, засідання Рад районованих виконавчих комітетів, їхніх комісій, конференцій і інші провадяться мовою національності, що становить більшість людності в даній адміністративно-територіальній одиниці.
  Збори окремих груп виборців або громадян, що належать до іншої національності, провадяться мовою даної національності.
  Увага. Громадянам інших національностей надається право на всіх зборах, зазначених у цьому артикулі, спілкуватися своєю рідною мовою.
 2. Усі робітники органів влади в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, а також технічні співробітники, поруч із українською мовою, повинні володіти мовою національності, що становить більшість на території даної адміністративно-територіальної одиниці.
 3. Усе діловодство органів влади в районах, утворених за національною ознакою, провадиться мовою національності, що становить більшість людності в даному районі, а в сільських Радах, що входять у той самий район, мовою більшості людності, на території даної сільської Ради.
 4. Якщо в склад районів, утворених за національною ознакою, входять адміністративно-територіальні одиниці з більшістю людності іншої національності, то районові виконавчі комітети зносяться з органами цих адміністративно-територіальних одиниць мовою більшості людності в останніх або українською мовою.
 5. Зносини сільських Рад, утворених за національною ознакою, з районовими органами свого району, провадяться українською мовою, або мовою більшості людності в районі. Зносини районних виконавчих комітетів і сільських Рад, утворених за національною ознакою, і їхніх установ з районовими органами влади й сільськими Радами, що їхні території залюднені іншою національністю, провадяться мовою цієї національності або українською мовою.
  Увага. Зносини з вищими органами влади провадяться одною з двох найпоширеніших в окрузі мов (українською або російською), азі січня 1926 р.— українською мовою.
 6. Усі документи публічно-правового характеру (посвідчення особи, свідоцтва про освіту, виписки з актів громадянського стану й інш.), видані сільрадами й виконавчими комітетами в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою, списуються двома мовами: українською й мовою більшості людності в даній адміністративно-територіальній одиниці, а на бажання заявника — також і російською мовою.
  Увага. Видаючи документи заявникові, належить оголосити про його право включити в документ також і російський текст.
 7. Обов'язкові постанови районних виконавчих комітетів у районах, утворених за національною ознакою, належить оголошувати українською мовою або мовою національності, що становить більшість людності в даному районі, а в селах даного району зі складом людності інших національних меншостей. їх належить оголошувати мовою національних меншостей, що становлять більшість у даних селах.
 8. Печатки районних виконавчих комітетів і сільських Рад адміністративно-територіальних одиниць, утворених за національною ознакою, а також інших місцевих органів влади цих адміністративно-територіальних одиниць, що їм на підставі закону надано право вживати печатки, виготовляються з двома мовами: українською й відповідної національності. Цими мовами виготовляються і штампи зазначених органів влади.
  Увага. Печатки і штампи виготовляються так, щоб:
  а) на печатці в горішньому обідку був український текст, а в нижньому — текст мовою відповідної національності;
  б) на штампі ліворуч був би український текст, а праворуч — текст мовою відповідної національності.
 9. Нагляд за впровадженням у життя цієї тимчасової інструкції покладається на округові й районові виконавчі комітети районів, утворених за національною ознакою.

Харків, листопад 1925 р. {Дату не проставлено.}

Голова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

За Голову Ради Народних Комісарів УСРР Сербиченко

ЦДАВО України, ф. 337, оп. 1, спр. 2148. арк. 7—8. Оригінал.


Подано за Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994 — стор. 126-127.