Джерела

Матеріал з Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови
Перейти до: навігація, пошук

А

 1. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1762 – 1796). Со введением и примечаниями Н.И. Петрова. Отделение 2. В пяти томах. Київ: 1904 – 1908.
 2. Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии (1796 – 1869). Со введением и примечаниями Ф. Титова. Отделение 3. В четырех томах. Київ: 1904 – 1908.
 3. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. В одиннадцати томах. Санкт-Петербург: 1861 – 1884. На сайті ex.ua
 4. Анатоль Вовк. Ред. Б. Рицар, М. Комова. Львів: Ліга-Прес, 2002. На сайті Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ). Львівська політехніка.
 5. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ: Радянський письменник, 1970. http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
 6. Апанович О. Україно-Російський договір 1654 р. Міфи і реальність. Київ: Варта, 1994. На сайті"Український Центр"
 7. Архив Юго-Западной России. В восьми частях, тридцати четырех томах. Київ, 1859 – 1914. На сайті "Руниверс".
 8. Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем Академиею. Київ, 1856. На сайті Києво-Могилянської академії.
 9. Ашнин Ф.Д., Алпатов В.М. ”Дело славистов”. Москва, 1994.

  Б

 10. Багалій Д. Нарис української історіографії. Т. 1, Київ, 1923.
 11. Балабольченко В. СВУ – суд над переконаннями. «Вітчизна», 1989, №11, сс. 159-179.
 12. Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства.Київ: Час, 1993. Репринт видання 1903 року. На сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.
 13. Біланюк О. Українська Вільна Академія Наук у США: вчора, сьогодні, завтра. «Сучасність», 2001, №7-8, сс. 133-140.
 14. Білецький-Носенко П. Словник української мови/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966.
 15. Білодiд І.К. Києво-Могилянська академія в історії східнослов'янських літературних мов. Київ: Наукова думка, 1978.
 16. Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СССР. Джерелознавче дослідження. Київ, 1999.
 17. Білокінь С. Пожежі київської Публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та 1968 років. «Пам'ятки України», 1998, №3-4, сс. 145-148.
 18. Білокінь С. Розстрільний список Соловків. «Літературна Україна», 1992, 9-30 липня, №27-30.
 19. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва. Київ: Либідь-ІСА, 1995.
 20. Ботанічний термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №3. Київ: Вид. УАН, 1935.
 21. Бохонко О. Дві відлиги одного сторіччя: видавничі проекти громадівців. «Друкарство», 2003, №1, с. 82-83.
 22. Боцюрків Б. Т. зв. ”саморозпуск” Української Греко-Католицької Церкви в 1946 р. у світлі розсекречених документів. «Сучасність», 1998, №1, с. 106-112.
 23. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. Київ, 1988. На сайті "Українська книга. Безкоштовна електронна бібліотека".
 24. Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. Відроджена пам'ятка дев'ятого сторіччя. «Київ», 1988, №2, сс. 146-170.
 25. Бритченко С.П. Деякі питання національних відносин на Україні. Київ, 1990.
 26. Буквар Тимофія Вербицького 1627. — Київ, 1995. На сйті "ІЗБОРНИК".
 27. Буквар Івана Федорова. — Київ: "Дніпро", 1975. На сйті "ІЗБОРНИК".
 28. Булос ібн Аз-Заім (Павло Халебський) Подорож Патріарха Макарія. (Уривки). «Дзвін», 1990, №9, с. 119-129.
 29. Бюлетень УРЕ. Три числа. Харків, 1931 – 1933.

  В

 30. Васькович Г. Емський указ і боротьба за українську школу. Мюнхен, 1976. На сайті Diasporiana.
 31. Величко С.В. Літопис. У двох томах. Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В.О. Шевчука. Відпов. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1991. На сйті "ІЗБОРНИК".
 32. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. Київ: Наукова думка, 1995.
 33. Виробничий термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №5. Київ: Вид. УАН, 1935. Передмова.
 34. Вісник НТШ. Ювілейний випуск. Львів, 1998, ч. 19-20.
 35. Вопросы терминологии. (Материалы Всесоюзного терминологического совещания). Москва: Изд. АН СССР, 1961.
 36. Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. В 3-х т. Москва: Изд. АН СССР, 1953.
 37. В ЦК КП(б)У. Нарада з питань національної політики. «Вісті ВУЦВК», 1933, 1 травня.

  Г

 38. Гладкий М. Інститут Української Наукової Мови ВУАН. «Вісник ІУНМ», 1930, Вип. 2, сс. 6-10.
 39. Глущенко В. А., Жихарєва. О. Л.  Гіпотеза М. П. Погодіна — О. І. Соболевського в мовознавстві XIX ст. — 20-30-х рр. XX ст. Филологические исследования №8, 2006, с. 169-181.
 40. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. Київ, 1990. Офіційний веб-портал Державного комітету архівів України.
 41. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Нью-Йорк  –- Париж  –- Торонто: Українське слово, 1987.
 42. Гольденберг Л.І., Королевич Н.Ф. Українська мова. Бібліографічний покажчик (1918 – 1961 рр.). Київ: Вид. Ан УРСР, 1963.
 43. Горецький П.Й. Історія української лексикографії. Київ: Вид. АН УРСР, 1963.
 44. Граматика слов’янська І. Ужевича. К., 1970 На сйті "ІЗБОРНИК".
 45. Грамоти XIV ст. Київ: Наукова думка, 1974. На сйті "ІЗБОРНИК".
 46. Григорович О. Українська Академія наук у Києві. Список словників 1918 – 1933. Торонто, 1957.
 47. Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я. Давня українська література. Київ: Вища школа, 1978.
 48. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX – XX ст. Київ: Генеза, 2000. На сайті Львівського університету.
 49. Грінченкo Б.Д. Предисловіе. В кн: Словарь української мови. Зібрала редакція журнала «Кіевская старина». Упорядкував з додатком власного матеріялу Борис Грінченко. В чотирьох томах. У Київі, 1907 – 1909. Передрук (фотомеханічним способом): Київ: Вид. АН УССР. - 1958 - 1959. Том 1 с. I-XXXIII. Текст Предисловія на сайті r2u.org.ua
 50. Грушевський М.С. Історія України - Руси. В 11 томах, 12 кн. Київ: Наукова думка, 1991 – 1998. На сйті "ІЗБОРНИК".
 51. Грушевський М.С. Історія української літератури. В 6 томах, 9 кн. Київ: Либідь, 1993 - 1995. На сйті "ІЗБОРНИК".
 52. Грушевский M. Позорной памяти. «Украинский вестник», 1906. 21 травня сс. 39-41.
 53. XXII з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. 17-31 жовтня І961 року. Стенографічний звіт. Київ, 1962. Ч. l. На сайті "ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°)" Формат Djv-ZIP.

  Д

 54. Два почаївські стародруки: «Книжиця для господарства» (1788 р.) та «Політика свіцкая» (1770/1790). Мюнхен, 1985. Факсимільне перевидання О. Горбача.
 55. Дело Киевского областного центра действий. Харків, 1927.
 56. Десятий з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України 20-29 листопада 1927 р.: Стенографічний звіт. Харків, 1928.
 57. Джимбинов С. Эпитафия спецхрану?.. «Новый мир», 1990, №5, сс. 243-252. На сайті "Киевская городская библиотека"., На сайті "Либрусек".
 58. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русіфікація? «Вітчизна», 1990, №5, сс. 95-130; №6, сс. 128-143; №7, сс. 87-108; №8, сс. 89-98. На сйті "ІЗБОРНИК".
 59. Добровольский В. Запрещенная книга в России. M.,1962.
 60. Довідник з історії України (А-Я). За заг. ред.І. Підкови, Р. Шуста. 2-е вид., доопр. і доповн. Київ: Генеза, 2001. На сайті Львівського університету.
 61. До історії указу 1876 року про заборону українського письменства. «Україна», 1907, №6, сс. 135-151.
 62. Докладные записки, мемориалы и др. документы, касаюшиеся отмены ограничения украинского языка в дореволюционной России. 9 мемориалов. СПб 1905 г. (Збірка документів Комітету Міністрів Російської Імперії, що перебувають у Відділі рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника
 63. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2 т. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. Передрук з видання УНІ у Варшаві 1933 року. Перше видання зредагував Р. Смаль-Стоцький. Текст на сайті http://varnak.psend.com
 64. До 30-ліття листа протесту проти політичних переслідувань в Україні. «Сучасність», 1999, №1, сс. 88-109.
 65. Дорошенко Д. Історія України. Т. 1. Доба Центральної Ради. Ужгород, 1932.

  Е

 66. Енциклопедія історії України. В 10-ти томах. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003-2013. На сайті Інституту історії НАН України.
 67. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. В 3-х томах. Київ: Інститут археографії, 1994.Текст на сайті "ІЗБОРНИК"
 68. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. В 10 томах. Львів: НТШ, 1993 – 2000.Текст на сайті "ІЗБОРНИК". Djvu- файли енциклопедії на сайті Diasporiana
 69. Ефименко А.Я. История украинского народа.Киев: Лыбидь, 1990. На сайті Національної парламентської бібліотеки

  Є

 70. Єфіменко Г. Ставлення владних структур до розвитку національних мов у радянській Україні 1930-х років. В кн.Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2002, сс. 179-185.
 71. Єфремов С. Історія українського письменства. Київ: Femina, 1995. Друковано за виданням 1919 року Київ  –- Ляйпціг (Вецляр, 1924). Електронна бібліотека української літератури Торонтського університету. Формат pdf.
 72. Єфремов С. Літературно-критичні статті. Київ: Дніпро, 1993.
 73. Єфремов С. Мартиролог українського слова. «Київ», 1991, №5, сс. 121-127.
 74. Єфремов С. У боротьбі за освіту. «Київ», 1990, №5, сс. 120-134.

  Ж

 75. Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.—біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 368 с. Djvu-файл з текстовим шаром та навігацією є в бібліотеці сайту.
 76. Житецький П.Г. Вибрані праці. Філологія. Київ: Наукова думка, 1987.

  З

 77. Закон СССР ”О языках народов СССР”. «Известия», 5 мая, 1990.
 78. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова. Львів, 1974.
 79. Запаско Я. Пам’ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. — Львів, 1995.
 80. Записка Володимира Антоновича у справі обмеження українського друку. «Записки Українського наукового товариства в Києві». 1908, Кн. 3, с. 32. На сйті "ІЗБОРНИК".
 81. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке. Харьков: Тип. и лит. Зильберберга, 1905. Передрук «Вісник Книжкової палати», 1996, №3, сс. 3-5, №4, сс. 3-6.
 82. Заседания Верховного Совета СССР. Стенографический отчет, Созыв 5, сессия ІІ, 22-25 декабря 1958 г., Москва, 1959.
 83. Затонський В. З питань національної політики на Україні. Про вихователів комуністичного покоління. (Промови). Харків: Радянська школа,1933.
 84. Збірник декретів, наказів і розпоряджень по народному комісаріату освіти УСРР. Харків, 1921. Вип. 3.
 85. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. Без місця видання, 1919 – 1932.(= Собрание узаконений та распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины).
 86. Збірник законів УРСР.1938, №27, сс. 105-106.
 87. Збірник постанов, інструкцій та матеріялів в справі українізації. Артемівське, 1928.

  И

 88. История СССР, краткий курс.Под ред. А. Шестакова (1-е видання  –- 1937)
 89. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. Москва: Наука, 1988.

  І

 90. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України – 75, 1930-2005: Матеріали до історіі.. – К.:Довіра, 2005. – 565.
 91. Інститутові української мови – 10 років. «Українська мова», 2001, №1, сс. 5-10.
 92. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку українскої культури XVI – XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1966.
 93. Ісаєвич Я. Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми.. Львів, 2002. На сйті "ІЗБОРНИК".
 94. Історія Академії наук України (1918 – 1993). Київ: Наукова думка, 1994.
 95. Історія Академії наук України (1918 – 1923). Документи і матеріали. Київ: Наукова думка, 1993.
 96. Історія Львова в документах і матеріалах. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1986.
 97. Історія українського правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія. Київ: Наукова думка, 2004.
 98. Історія української літератури (перша половина XIX століття). За редакцією І.П. Скрипника. Київ: Вища школа, 1980.

  К

 99. Казанская история. Подгот. текста Г.Н. Моисеевой. Москва  –- Ленинград: 1954.
 100. Калинович Ф. Природничий відділ ІУНМ. «Вісник ІУНМ», вип. I, 1930. Додаток, сс. 1-28 (окрема пагінація).
 101. Квиринг Э. И. О нацменьшинствах. Из заключительного слова на VIII всеукраинской конференции. «Коммунист», 1924, 15 мая.
 102. Києво-Печерський Патерик. Підготував до видання Д. Абрамович. Київ: Час, 1991. Репринтне відтворення видання 1931 р.
 103. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-x т. Київ: Наукова думка, 1990.
 104. Кінан Е. Російські історичні міфи. Київ: Критика, 2001. На сайті «Чтиво».
 105. Кодекс законов о народном просвещении УССР, утвержденный ВУЦИК 2 ноября 1922 г. на основании постановления 3-й сессии VI созыва ВУЦИК от 16 октября 1922 г.. Харьков: Наркомпрос, 1922.
 106. Козаченко А. Минуле книги на Україні. Харків  –- Київ, 1930.
 107. Коляска І. В. Освіта в Радянській Україні. Торонто, 1970. На сайті http://diasporiana.org.ua
 108. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів і конференцій 1918 – 1956. Київ: Держполітвидав, 1958.
 109. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. У 2-х томах. Київ: Політвидав України, 1976 – 1977.
 110. Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна думка, 1992.
 111. Кониский Г. Исторія Русовъ или Малой Россіи. Москва. Въ Университетской Типографіи. 1846. Репринтне відтворення 1991 року, рекламно-видавнича фірма «Дзвін». На сйті "ІЗБОРНИК".
 112. Кос Г., Федина Р. Вулиця Руська у Львові. Львів: Центр Європи, 1996.
 113. Корогодський Р. ”Запротоколюйте мою заяву”. «Літературна Україна», 1990, 11 січня, с. 5.
 114. Косіор С. В. Підсумки і найближчі завдання національної політики на Україні.«Червоний шлях», 1933, №8-9, с. 266-272.
 115. Кочерга О., Кулик В. Українські термінологічні словники довоєнного періоду в бібліотеках Києва та Львова. Препринт ІТФ АН України ІТФ-93-ІУ. Київ: 1993; «Вісник Академії наук України», 1994, №2, с.55-61.
 116. Кочерга О. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української термінології.«Сучасність», 1994, №7-8, сс. 173-182. На сайті r2u.org.ua.
 117. Кочерга О. Правопис чужомовного походження.«Критика», 2002, №3, сс. 6-9. На сайті r2u.org.ua.
 118. Кочерга О. Їхні традиції в нашому правописі.«Критика», 2004, №1-2, сс. 17-18.
 119. Кочерга О. Мовознавчі репресії 1933 року.«Ї», 2004, №35, сс. 96-105. На сайті журналу "Ї".
 120. КПРС в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК. У п'яти томах. Київ: Політвидав України, 1978 – 1980.
 121. Кримський A.Ю. Твори у п'яти томах.Т. 3. Мовознавство. Фольклористика.Київ: Наукова думка, 1973.
 122. Культурне будівництво в Українській PCP.Важливі рішення Комуністичної партії і Радянського уряду 1917 – 1959 рр. Збірник документів у двох томах. Київ: Держполітвидав, 1959.
 123. Культурне будівництво в УPCP (1917 – 1927). Київ: Наукова думка, 1979.
 124. Культурне будівництво в УPCP (1928 – червень 1941).Київ: Наукова думка, 1986.
 125. Кулик В. Правописне божевілля.«Критика», 2001, №5, сс. 6-13. На сайті r2u.org.ua.
 126. Кульчицька Т. Українська лексикографія XIII – XX ст. Бібліографічний покажчик. Львів: Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, 1999.
 127. Кучма Л. Інаугураційна промова на урочистому засіданні Верховної Ради України 19 липня 1994. «Голос України», 1994, 21 липня.

  Л

 128. Лавров Петро. Кирило та Методій в давньослов'янському письменстві. Київ, 1928.
 129. Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. Москва: МАРТ, 1996.
 130. Лебедь Д. Советская Украина и национальный вопрос за пять лет. Харьков: Пролетарий, 1923.
 131. Лебедь Д. Национальный вопрос на Украине. «Коммунист», 1923, 28 августа.
 132. Левченко Г. Викорінити націоналістичне шкідництво в підручниках з мови. Харків: Радянська школа, 1933.
 133. Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. Київ: Наукова думка, 1973.
 134. Лексікон словенороський Памви Беринди. Факсиміле першодруку 1627 р. Київ: Наукова думка, 1961. На сйті "ІЗБОРНИК".
 135. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма словеноросская. Київ: Наукова думка, 1964. На сйті "ІЗБОРНИК".
 136. Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859 – 1865 гг] . Санкт-Петербург, 1904.
 137. Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826 – 185 гг. Санкт-Петербург, 1908.
 138. Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995. На сайті "Українська книга". Безкоштовна електронна бібліотека.
 139. Любимов С. Борьба между представителями великороссийского и малороссийского направления в Великороссии в конце XVII – начале XVIII веков. «Журнал Министерства Народного Просвещения», 1875. Ч. 180.
 140. Літопис Руський. Пер. з давньорус. Л.Є. Махновця. Відпов. ред. О.В. Мишанич. Київ: Дніпро, 1989. На сйті "ІЗБОРНИК".

  М

 141. Мазур О., Патер І. Львів у роки Першої світової війни. В кн. Львів. Історичні нариси. Львів: Інститут українознавства, 1996, сс. 304-324.
 142. Мансветов Г. Как у нас правились церковные книги. Москва, 1883. Портал Богослов.Ru у форматі djvu.
 143. Масненко В. Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, репресивна політика.«Сучасність», 1997, №6, сс. 81-90. Текст.
 144. Математичний термінологічний бюлетень. Виправлення до математичного словника чч. 1, 2, 3. ВУАН, Інститут мовознавства, №2. Київ: Вид. ВУАН, 1934. Передмова.
 145. Макарчук С. Громадсько-політичний центр Західноукраїнського краю. В кн.Львів. Історичні нариси. Львів: Інститут українознавства, 1996, сс. 267-290.
 146. Мацюк О. Чи було друкування на Україні до Івана Федорова? «Архіви України», 1968, №2, сс. 5-6.
 147. Мединський Є. М. Братські школи України і Білорусії в XVI-XVII століттях. Київ: Радянська школа, 1958.
 148. Медичний термінологічний бюлетень. ВУАН, Інститут мовознавства, №1. Київ: Вид. ВУАН, 1933.
 149. Миллер А. И. ”Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. Сайт "UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY". Файл у форматі djvu.
 150. Міяковський В. Два рукописи 60-х років, заборонені царською цензурою. «Україна», 1917. Кн. 1 і 2. с. 84.
 151. Москаленко А. Нариси історії української лексикографії. К.: Державне учбово-педагогічне в-во «Радянська школа», 1961.

  Н

 152. Нагаєвський В. Історія української держави двадцятого століття. Київ: Український письменник, 1994. Репринт римського видання 1989 р.
 153. Надточій О. Видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в умовах заборон російської цензури (початок XX ст.). «Друкарство», 2003, №2, сс. 88-91.
 154. Найближчі відгуки указа 1876 р. про заборону українського письменства. «Україна», 1907, №6, с. 249-268.
 155. Наказы малороссійским депутатам 1778 г. Киев, 1889.
 156. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. Львів: Кальварія, 1999.
 157. Наставленіе, данное графу Петру Румянцову, при назначеніи его малороссійскимъ генералъ-губернаторомъ, съ собственноручными прибавками Екатерины ІІ. (ноября 1764 года). Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т. 7, 1871, с. 376-391.
 158. Научные кадры в СССР. Сборник документов и справочных материалов. Под ред. акад. А.В. Топчиева. Москва: Изд-во АН СССР, 1959.
 159. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. Київ: Наукова думка, 1994. На сайті Інституту історії НАН України.
 160. Наш Лукаш. Спогади у 2-х книгах. Книга 1., Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009.
 161. Німчук В. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985. На сйті "ІЗБОРНИК".
 162. Німчук В. Проблеми українського правопису в XX ст. У кн: Український правопис (проєкт найновішої редакції). Київ: Наукова думка, 1999, сс. 242-333. На сайті r2u.org.ua.
 163. Німчук В. Проблеми українського правопису XX – початку XXI  ст.ст. Київ, 2002. DJVU файл з текстовим шаром та навігацією
 164. Німчук В. Християнство й українська мова. «Українська мова», 2001, №1, сс.11-30.
 165. Носко-Оборонів Т. Ярослав Богдан Рудницький. 1992.

  О

 166. Об отмене стеснений малорусского печатного слова.Санкт-Петербург, 1905. DJVU файл з текстовим шаром і навігацією.
 167. Огієнко І. Історія українського друкарства. Київ: Либідь, 1994. На сйті "ІЗБОРНИК".
 168. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ: Наша культура і наука, 2001. На сйті "ІЗБОРНИК".
 169. Огієнко I. Київська митрополитанська друкарня. 1924.
 170. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. Київ, 1918. Репринтне відтворення: Київ: Абрис, 1991. На сайті Національної парламентської бібліотеки
 171. Орос О. Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування. Штрихи з історії українського друкарства. Ужгород: Закарпаття, 2001.
 172. Остання адреса. До 60-річчя соловецької трагедії. В трьох томах, Київ: Сфера, 1997.
 173. Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством: до 80-річчя створення радянської цензури // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. — 1998. — № 1, 2. — С. 70-79
 174. О языке преподавания в начальных школах местностей с малорусским населением. Заявление 37 членов Госдумы от 29.III./1908 и объяснительная записка к предложению. Документ зберігається в Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України (17712).

  П

 175. Павловский А. П. Грамматика малороссийского наречия. — СПб., 1818. http://izbornyk.org.ua/rizne/slovpavl0.htm
 176. Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. В 4-х томах. Київ, 1845-1859.
 177. Панкратова А. Великий русский народ.Mосква, 1948.
 178. Перша Міжнародна наукова конференція ”Проблеми української науково-технічної термінології”, 22-25 вересня 1992 р. Тези доповідей. Львів, 1992.
 179. Перший Всеукраїнський Учительський з'їзд в Харкові від 5 до 11 січня 1925 р. Харків: Держвидав України, 1925.
 180. Петров Н.И. Киевская академия во II половине XVII в. Київ, 1895.
 181. Петров Н.И. Киевская академия в гетьманство Кирила Розумовского. Киев, 1905.
 182. Пиріг Р.Я. Життя Михайла Грушевського. Київ, 1993.
 183. Полное Собраніе Законов Россійской Имперіи. Санкт-Петербург, 1830. На сайті "Руниверс": Собрание Первое. 1649-1825 гг. (в 45 томах), Собрание Второе. 12 декабря 1825 — 28 февраля 1881 г (в 55 томах) СПб.: 1830-1885., Собрание Третье. 01.03.1881—1913 г. (в 33 томах) .
 184. Полное собраніе постановленій и распоряженій по Ведомству Православнаго Исповеданія Россійской Имперіи. Санкт-Петербург, 1890. На сайті: Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, изданные до 1917 года
 185. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. В двох томах. Київ: Либідь, 1992. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1972 – 1976 рр. На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus". Том 1. Том 2.
 186. Полонська-Василенко Н.Д. Українська академія наук. (Нарис історії). Київ: Наукова думка, 1993. Репринтне відтворення мюнхенського видання 1955 – 1958 рр. Ч. 1-2.
 187. Попов М.М. Нарис історії Комуністичної партії (більшовиків) України. Харків, 1928.
 188. Попов М.М. Про націоналістичні ухили в лавах української партійної організації і про завдання боротьби з ними. «Червоний шлях», 1933, №7, с. 123.
 189. Порхун Д. Доля рідної мови.«Наша культура», 1963, ч. 3(59), березень, сс. 5-6</i>. Передруковано в: Василь Чапленко. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950 – 60-их рр. Чікаґо: Український публіцистично-науковий інститут, 1974, сс. 51-53.
 190. Постишев П.П. Радянська Україна – непохитний форпост великого СРСР. З промови на пленумі ЦК ЦКК КП(б)У.«Червоний шлях», 1933, №8-9, сс. 245-260.
 191. Правда Руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. Київ: В-во УАН, 1935. На сйті "ІЗБОРНИК".
 192. Правописні правила приняті Науковим Товариством ім. Шевченка у Львові. Львів, 1922.
 193. Програма КПРС: нова редакція. Київ, 1986.
 194. Про зміну окремих пактів офіційного ”Українського правопису” (§§ 54-55, чужомовні l, h, g). «Політехнічна школа», 1933, №6, с. 40
 195. Про минуле – заради майбутнього.Київ, 1989.
 196. Прошение малороссийского шляхетства и старшин, вместе с гетьманом, о возстановлении разных старинных прав Малороссии, Екатерине II-й в 1764 году. Публикация А.Ф. Кистяковского. «Киевская Старина», 1883, №6, сс. 317-345.

  Р

 197. Резолюції Kомісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті. «Мовознавство», 1934, №1, сс. 15-21.
 198. Рекомендации Всесоюзной научно-теоретической конференции «Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР». Русский язык и литература в школах УССР, 1979, №6, сс. 8-15.
 199. Різник М.Г. Письмо і шрифт.Київ: Вища школа, 1978.
 200. Російсько-український фізичний словник.Київ: Вид-во АН УРСР, 1959.
 201. Рубльов О., Фельбаба М. Долі співробітників УРЕ на тлі репресивної політики 30-х років. «З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ», 2000, №2-4, сс. 207-251. [1]
 202. Русова С. Життя українського ідеаліста кінця XIX ст. О.О. Русова. Львів, 1938.
 203. Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР. Москва: 1981.

  С

 204. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків  –- Київ, 1930. Вікіджерела
 205. Савченко Ф. Справа про щорічну, таємну субсидію львівському ”Слову” (1875 – 1881). «Записки НТШ», 1929, Т. CL, сс. 391-404.
 206. Сборник русского исторического общества. 1871, Т.7, с. 348.
 207. Свобода В. Слов’янська частина Оксфордського гептаглота. Вініпеґ, 1956. Pdf файл на сайті Diasporiana.
 208. Секретный донос Полтавского губернатора Баговута Министру Внутрених Дел. Об украинском движении и мерах борьбы с ним. Полтава, 1917.
 209. Синявський О. Коротка історія "Українського правопису"// Культура українського слова. – Збірник І. – Харків – Київ, 1931. – С. 93–112.
 210. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001.
 211. Собраніе государственныхъ грамотъ и договоровъ.. В 4-х частях, 7 книгах. 1813-1828. Книги по истории, археологии, этнографии... изданные преимушественно до 1917 года.
 212. Собственноручное наставленіе Екатерины ІІ князю Вяземскому при вступленіе имъ въ должность генералъ-прокурора. Сборникъ русскаго историческаго общества (СИРИО), т. 7, 1871, с. 345-348.
 213. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. Москва: Наука, 1984.
 214. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 29-и томах.
 215. Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры. Санкт-Петербург, 1892.
 216. Сказания о начале славянской письменности. Москва: Наука, 1981. Второе издание: Сказания о начале славянской письменности. - СПб.: Алетейя, 20007.
 217. Скиньмо чужі правописні кайдани! Львів: Галицька видавнича спілка, 2001.
 218. Скрипник М. Підсумки правописної дискусії. Вісті ВУЦВК, 1927 рік, 19 червня. На сайті Архів старих газет.
 219. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. Москва: Наука, 1979.
 220. Смаль-Стоцький Р. Українська мова в Совєтській Україні. Матеріяли й завваги. Варшава, 1936.
 221. Смотрицький М. Граматика. Підготовка факсимільного видання та дослідження пам'ятки В.В. Німчук. Київ: Наукова думка, 1979. На сйті "ІЗБОРНИК".
 222. Солдатенко В. Українізація – життєвий апогей Миколи Скрипника. «Пам'ять століть», 2002, №2, сс. 8-14.
 223. Список словників, що їх упорядкував ІУНМ. «Вісник ІУНМ». Випуск II, 1930, сс. 71-72.
 224. Сталін Й. Статті і промови про Україну. Київ, 1936.
 225. Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании. (Правда. - М., 1950, 20 июня). На сайті "Русский филологический портал".
 226. Субтельний О. Україна: історія. Київ: Либідь, 1991. На сайті: Електронна інтернет онлайн "Бібліотека Студента UaRus".

  Т

 227. Теплов Г.Н. О непорядках которые происходят ныне от злоупотреблений прав и обыкновений, грамотами подтвержденных Малороссии. Записки о Южной Руси. Издал П.Кулиш. Київ: Дніпро. 1994. Репринт двотомового видання 1856 – 1857 рр. На сайте "Восточная литература".
 228. Термінологічна правописна конвенція. «Український фізичний журнал», 1993, №10, сс. 1599-1600.
 229. Тимошик М. ”К печатанью не должно быть позволено”. (До історії цензури українського слова). «Урок української», 2000, №3, сс. 10-13; №4, сс. 15-19.
 230. Тимошик М. Її величність  –- книга. Історія видавничої справи Київського університету 1834 – 1999. Київ: Наша культура і наука, 1999.
 231. Тисяча років української суспільно-політичної думки.У дев'яти томах. Київ: Дніпро, 2001.
 232. Титов Ф. Киево-Печерская Лавра, как ставропигияльный монастырь. Київ, 1918.
 233. Титов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI – XVIII вв. Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ, 1924.
 234. Титов Хв. Стара вища освіта в київській Україні XVI – XIX вв. Київ, 1924.
 235. Тищенко К. Метатеорія мовознавства. Київ: Основи, 2000.

  У

 236. Указ императрицы Анны Иоановны правителю Малороссии князю Шаховскому о браках малороссов. «Киевская старина», 1905, №10, 1(Д) (окрема пагінація).
 237. Указ имп. Екатерины II об учреждении малороссийской коллегии. «Киевская старина», 1883, №8, сс. 738-740.
 238. Українізація радянських установ (Декрети, інструкції і матеріяли. –- Ч. 2). Харків, 1926.
 239. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914). Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк; упоряд. Г. Боряк, В. Баран, Л. Гісцова, Л. Демченко, О. Музичук, П. Найденко, В. Шандра; НАН України, Ін-т історії України; Укрдержархів, ЦДІАК України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – LХII; 810 с.: іл. Pdf файл.
 240. Українська мова. Енциклопедія. Редкол.: Русанівський  В.М., Тараненко О.О співголови), Зяблюк М.П., та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2000.
 241. Українська поезія XVI століття. Київ: Радянський письменник, 1987.
 242. Українська Центральна рада. Документи і матеріали. У двох томах. Київ: Наукова думка, 1996 – 1997.
 243. Український правопис (Проєкт). Харків: ДВУ, 1926.
 244. Український правопис. Харків: ДВУ, 1929. , Текст на сайті r2u.org.ua
 245. Український правопис. Харків: ДВУ, 1933.
 246. Український правопис. Київ, 1938.
 247. Український правопис. Київ, 1940.
 248. Український правопис. Упорядкував Іван Зелинський. Краків  –- Львів: Українське видавництво, 1943.
 249. Український правопис. Київ, 1946.
 250. Український правопис. 2-е вид., доп. й випр. Київ, 1960.
 251. Український правопис. 3-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1990.
 252. Український правопис. 4-е вид., випр. й доп. Київ: Наукова думка, 1993.
 253. Український правопис. Проєкт найновішої редакції. Київ: Наукова думка, 1999. На сайті r2u.org.ua
 254. Український правопис. Проeкт. Київ, 2003. На сайті "ІЗБОРНИК".
 255. Український радянський енциклопедичний словник. В 3-х томах. Київ: УРЕ, 1987.

  Ф

 256. Фабрикант Ник. Краткий очерк из истории отношений русских цензурных законов к украинской литературе. «Русская мысль», 1905. Кн. 3, сс. 127-146.
 257. Федотова Оксана. Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття. Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 32-38.
 258. Філософська думка в Україні: Біобібліогр. словник / Авт. кол.: В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. — К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2002. — 244 с.: іл. Кілька статей на сайті "ІЗБОРНИК".
 259. Фізичний термінологічний бюлетень. УАН, Інститут мовознавства, №4. Київ: Вид. УАН, 1935. Передмова.

  Х

 260. Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI – начала XVII века. Казань, 1896.
 261. Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1, Казань, 1914.
 262. Хвиля А. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. Без місця видання: Партвидав ЦК КП(б)У, 1933, с. 30. Брошура з передруком статті з журналу «Більшовик України», 1933, №7, сс. 42-56.
 263. Хвиля А. Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті. Харків: Радянська школа, 1933.
 264. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія. Київ: Вища школа, 1981.
 265. Холодний Г. До історії організації термінологічної справи на Україні.«Вісник ІУНМ», 1928, Вип. 1, сс. 9 - 20.
 266. Холодний Г. Стан та перспективи наукової роботи Інституту української наукової мови. (Доповідь Раді Академії 5-го листопада 1928 p.). Київ, 1928.
 267. Хроніка НДІМ. «Мовознавство», 1934, №2, сс. 119-145.

  Ч

 268. Чепіга І. П. Пересопницьке Євангеліє. В кн. Україна. Наука і культура. Вип. 24. Київ, 1990, сс. 190-195.
 269. Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови. Матеріали по 1029 р.. Харків: Харківська державна бібліотека ім. Короленка, 1930.
 270. Чернихівський Г. П. Кременецька граматика 1638 року. «Жовтень», 1988, №12, сс. 108-109.
 271. Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Тернопіль: ММП ”Презент”, за участю ТОВ ”Феміна”, 1994. Друковано за виданням 1956 р. УВАН у США. На сйті "ІЗБОРНИК".
 272. Чикаленко Є. Спогади (1864 – 1907). Київ: Темпора. 2003.

  Ш

 273. Шаповал Ю. І. Сталінізм і Україна. «Український історичний журнал», 1991, №8.
 274. Шаповал Ю. І. Голод 1932 – 1933 років: політичне керівництво УСРР і Кремль. «Сучасність», 2003, №6, сс. 78-101.
 275. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. Київ: Абрис, 1997.
 276. Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова? З проблем східнослов'янської глотогонії. Дві статті про постання української мови. Київ: КМAcademia, 1994.
 277. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941). Стан і статус. Сучасність, 1987. Чернівці: Рута, 1998.
 278. Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців.Київ: КМ Академія, 2002.
 279. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови. Київ.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. На сйті Майдан.
 280. Шевчук В. Іван Виговський та Гадяцький трактат 1658 року. В кн.Україна. Наука і культура. Вип. 25. Київ: Знання, 1991, сс. 140-152.
 281. Шевчук В. Муза Роксоланська. Українська література XIII – XVIII ст. Конспект. Кіровоград, 1993.
 282. Шевчук В. Муза роксоланська. Українська література XVI—XVIII століть. Удвох книгах.
  Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко. К.: Либідь, 2004
  Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко. К.: Либідь, 2005
 283. Шевчук М. У лабіринті історичних подій. Коли Київська колеґія дістала статус академії? В кн. Україна. Наука і культура. Вип. 23. Київ: Знання, 1989, с. 384-388.
 284. Шерех Ю. Так нас навчали правильних проізношений. Триптих про мову. В кн. Ю. Шерех.Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Т. III. Харків: Фоліо, 1998, сс. 203-249. Текст на сайті r2u.org.ua.
 285. Шляпкин И. Св. Дмитрий Ростовский и его время (1651 – 1709). Санкт-Петербург, 1891.
 286. Шпаков А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в Московском государстве. Учреждение патриаршества в России.. Одесса, 1912. На сайті: "Юридическая научная библиотека издательства "Спарк".
 287. Шумлянський Ф. Найголовніші правила українського правопису Української Академії Наук видання 1921 року (Розвідка) (Відбиток з "Записок Херсонського Інституту Народньої Освіти ім. Н.К.Крупської", ч. ІІ, 1926.). Херсон, 1927.

  Э

 288. Эварницкий Д. История запорожских козаков. Т. І, Санкт-Петербург, 1892. Адреси на сайті Якова Кротова. Опис А.
 289. Эйнгорн В. Книги киевской и львовской печати в Москве в третью четверть XVII века. «Книговедение», 1894, кн. IX-X.

  Я

 290. Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Генеза, 1997. На сайті Львівського університету.
 291. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст.: (Волинь і Центральна Україна). Київ: Наукова думка, 1993.
 292. Яковенко Н.М. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. Київ: Критика, 2002. На сйті "ІЗБОРНИК".
 293. Якубець О.А. В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин «маланчуківщини». Український історичний журнал. – 2014. – No5, с.107-125.На сайті «Чтиво».

 294. Bunčić D., Keipert H. Розмова - Бєсѣда. Das ruthenische und kirchenslavische Berlaimont-Gesprächsbuch des Ivan Uževyč. München: Verlag Otto Sanger, 2005.
 295. Jakobson R. Slavische Sprachfrage in der Sovjetunion. «Slavische Rundschau» (Прага), 1934 , VI. (Текст і переклад) </ol>